Thursday, May 8, 2014

帶手

帶手是學習詠春的一個非常重要的環節,通過師父或師兄的耐心引導來喂勁,初學者可以逐步掌握如何在各種情況下正確地運用詠春的各種手法,從而養成習慣。我們應感謝葉問當年將這套系統的訓練方法傳下給梁相,駱耀,而他們也傳下給門下弟子,讓我們今日有機會能夠學到如此巧妙的一門拳術。

駱耀-》盧志禮 Lok Yiu -> Lo Chi Lai

梁相-》吳華森 Leung Sheung -> Ng Wah Sum

梁相-》吳華森-》林展霆 Leung Sheung -> Ng Wah Sum -> Wilfred Lam

梁相-》黃子華-》李家華 Leung Sheung -> Wong Chi Wah -> Lee Ka Wah

梁相-》陳春保 Leung Sheung -> Chan Chun Po

梁相-》鍾萬年 Leung Sheung -> Kenneth Chung